Adatvédelmi tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR, a továbbiakban: a Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Kockacsoki Nonprofit Kft. (a továbbiakban: az Adatkezelő, vagy Társaság) jelen okirattal teljesíti az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást, ezzel is elősegítve az érintettek jogainak a gyakorlását.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót közzé kell tenni az Adatkezelő által kezelt honlapon (www.kockacsoki.hu), vagy az érintett személy részére kérésére - elektronikusan, vagy papír alapon - meg kell küldeni.

 

 I. A Tájékoztatót kibocsátó Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő neve: Kockacsoki Nonprofit Kft.
Székhelye: 1111 Budapest, Sáfrány utca 50.
Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: 
01 09 183622
Telefon: +36 70 6089026
E-mail: info@kockacsoki.hu
Weboldal:
 www.kockacsoki.hu
Adószám: 24811505-2-43
Képviselő: Dénes Ákos ügyvezető

 

II. Általános információk az adatkezelésről

Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: a webáruházban található termékek kiválasztásával, megrendelésével, házhozszállításával kapcsolatos valamennyi tevékenység végzésével az érintettek személyes adatait a Kockacsoki Nonprofit Kft. jogosult kezelni. Az adatkezelés jogalapja a weboldalon leadott megrendelések teljesítése.

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: név, szállítási cím, számlázási név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, jelszó.

Az érintettek kategóriái: minden olyan természetes személy, aki webáruházból való rendeléssel kapcsolatban kapcsolatot létesít az Adatkezelővel.

Címzettek kategóriái: Társaság képviselője, ügyfélszolgálati feladatot ellátó munkatársai, adatfeldolgozói. Társaság könyvviteli feladatot ellátó szolgáltatója a könyvelési feladatok ellátásához szükséges adatok (kiállított számlák) kapcsán. Társaság megrendelések házhoz szállítását végző munkatársai és külső szolgáltatói a megrendelések kiszállításának elvégzéséhez szükséges adatok (szállítási cím, név, telefonszám, e-mail cím) kapcsán.

Adattovábbítás harmadik országba nem történik.

Adatkezelés időtartama: a személyes adatok adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Adatok törlése, módosítása: személyes adatait ellenőrizheti, töröltetheti, módosíthatja e-mailben az info@kockacsoki.hu címen, vagy postai úton az Adatkezelőnek címzett és postacímére (1071 Budapest, Dózsa György út 32.) eljuttatott nyilatkozattal.

Technikai intézkedések: Adatkezelő az adatokat online módon, a webáruház rendszerében tárolja.

Jogorvoslati lehetőség: Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: (NAIH; székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., weboldal: http://www.naih.hu

 

III. Az adatfeldolgozók megnevezése

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Fentieknek megfelelően az adatfeldolgozókkal kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk:

1. A webáruház technikai hátterét biztosító IT szolgáltató

Társaságunk a http://webshop.kockacsoki.hu/ webáruházának fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás, technikai háttér biztosítása) biztosítja, és ennek keretében - a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat.

Az általa végzett művelet: a személyes adatok tárolása a szerveren.

A Társaság IT szolgáltatója:

Név: superwebaruhaz.hu (Onlinex Solutions Kft.)
Székhely: 5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 6.A fszt.1.
Adószám: 26701581-1-04
cégjegyzékszám: 04-09-014868
E-mail cím: contact@superwebaruhaz.hu

 

2. A Társaság Logisztikai partnere

Társaságunk a termékek házhozszállítását saját munkatársai segítségével vagy a Magyar Posta által igénybevett postaforgalmi szolgáltatás révén biztosítja.

 

3. A Társaság könyvelője

A személyes adatokat adózási célból, illetve könyvelés céljából megbízott könyvelő számára - a vele fennálló szerződés tartamáig - átadhatjuk. Az általa végzett művelet: a személyes adatok tárolása a saját szerverén, illetve az adatok átadása az adóhatóságnak.

Könyvelő:

Név: e-Könyvelés Könyvelői Iroda
Székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 7/b. 2.em.9.
Adószám: 23507979-2-41
Cégjegyzék szám: 01 09 968899

 

IV. Tájékoztató az Társaság által folytatott adatkezelésekről

Adatkezelő http://webshop.kockacsoki.hu/ oldalán az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelést végez.

Adatkezelő az adatfeldolgozás során megőrzi az adatok titkosságát (biztosítja, hogy az adatokhoz csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult) és sértetlenségét.

Cookie-k (sütik) használata a weboldalon

A www.superwebaruhaz.hu weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Superwebaruhaz.hu, mint adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

 

V. Tájékoztatás az érintett személy jogairól

Tájékoztatáshoz és tiltakozáshoz való jog

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint a kezelt adatok továbbításáról. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül teljesítésre kerül, a kérés formájával megegyező módon (postai levélben, vagy elektronikus levélben).  

A személyes adatok kezelése ellen bármikor van lehetőség tiltakozás benyújtására. A tiltakozás annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálásra kerül. Adatkezelő a vizsgálat eredményéről és a döntésről a tiltakozást benyújtó számára tájékoztatást küld.

Adatok törlése, helyesbítése, zárolása

Az érintett bármikor jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatai törlését, vagy a helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését.

A törlési kérelem szerinti adatok törlését abban az esetben, ha a törlés olyan iratra, okiratra is kiterjedne, amelyet a számvitelről szóló törvény szerint számviteli bizonylatként 8 évig meg kell őriznünk a törvényi előírás alapján, Adatkezelő nem teljesítheti.

Az érintett kérésére a személyes adatok zárolásra kerülnek. Az adatok zárolásra kerülnek továbbá, ha az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatok addig állnak adatkezelés alatt, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatkezelő a törlési, helyesbítési és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 30 napon belül eleget tesz, erről az érintettnek értesítést küld. Amennyiben az adatok korábban, az érintett hozzájárulásával más személy számára továbbításra kerültek, Adatkezelő az adattovábbítás címzettjét is értesíti a szükséges lépésekről.

Jogorvoslati lehetőségek

Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesítheti személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

 

VI. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosítás annak http://webshop.kockacsoki.hu/ oldalon való közzétételének napján lép hatályba. A módosítás hatályba lépését követően az érintett a http://webshop.kockacsoki.hu/ használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. szeptember 22. napjától érvényes; legutolsó frissítés: 2020.05.16.